Dotacje z Urzędu Pracy

Instrukcja krok po kroku

1. Napisanie Wniosku o dotację

Wniosek o dotację jest najważniejszym dokumentem z punktu widzenia ubiegającego się o dotację, bowiem na jego podstawie zapada decyzja o przyznaniu dotacji. Dlatego zanim rozpoczniesz wypełnianie Wniosku zapoznaj się z Instrukcją jego wypełniania. 

Wbrew pozorom przygotowanie Wniosku o dotację nie jest tak skomplikowane i trudne, jak przyjęło się sądzić. Wymaga jednak cierpliwości, bezwzględnej dokładności w kompletowaniu dokumentów oraz systematyczności w przygotowaniu poszczególnych elementów Wniosku.
Standardowy Wniosek zawiera:

 • część dotyczącą informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej
 • część dotyczącą wnioskowanej kwoty oraz sposobu jej wykorzystania
 • część dotyczącą planowanego stanowiska pracy
 • wyszczególnienie wymaganych załączników (np. kserokopia aktu własności lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza lub wstępna umowa najmu).

Poniżej przykład wypełnionego Wniosku wraz z instrukcją. Właściwy formularz powinieneś pobrać z Urzędu Pracy i uzupełnić go zgodnie z celami i założeniami dotyczącymi Twojej działalności gospodarczej.

2. Złożenie Wniosku o dotację

Wypełniony Wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy wraz z dołączonym kompletem dokumentów musisz złożyć w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
Złożone dokumenty weryfikuje na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych, właściwa dla danego Urzędu Pracy komisja oceniająca. Przedmiotem oceny jest np.:

 • charakterystyka prowadzonej działalności oraz analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorrstwa
 • dokumenty uwiarygodniające Wniosek (listy intencyjne, umowy najmu, oferty handlowe).

Urząd Pracy zawiadamia w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego Wniosku, o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia złożonego Wniosku. W przypadku odmowy przyznania środków nie przysługuje odwołanie.
Jakich błędów należy wystrzegać się przy składaniu Wniosków:

 • kwota dotacji przekracza limit wysokości danej dotacji
 • stosowanie nieprawidłowych formularzy
 • brak wymaganych załączników
 • brak podpisów
 • brak adnotacji na kopiach dokumentów „za zgodność z oryginałem”.

3. Podpisanie umowy

Rezultatem pozytywnie rozpatrzonego Wniosku o dotację jest podpisanie z Urzędem Pracy umowy dotacji. Umowa zobowiązuje do:

 • zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wydatkowania środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem określonym we Wniosku o dotację,
 • udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie,
 • zwrotu otrzymanych środków finansowych wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku wykorzystania środków niezgodnego z przeznaczeniem lub zerwniem umowy o pracę z zatrudnioną osobą bezrobotną przed określonym terminem.


Poniżej przykładowy wzór umowy

4. Rozliczenie projektu

Realizacja projektu może być rozpoczęta od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że procedurę doposażenia stanowiska pracy możesz rozpocząć dopiero po dniu zawarcia umowy. Wykonanie wszystkich działań musi być zgodne z harmonogramem, który jest częścią złożonej w Urzędzie Pracy dokumentacji.
Termin zakończenia projektu jest wskazany w umowie.

Bardzo ważne jest prawidłowe rozliczenie uzyskanej dotacji. W tym celu należy skrupulatnie zbierać wszystkie faktury VAT, rachunki, dowody zapłaty lub inne dokumenty mogące poświadczyć wydatkowanie dotacji zgodnie z podpisaną umową. Wymagania dotyczące dokumentacji mogą się różnić w poszczególnych Urzędach Pracy i z tego względu dobrze, abyś był w stałym kontakcie z urzędnikiem, który prowadzi Twoją sprawę. On udzieli Ci szczegółowych informacji na temat wymaganych dokumentów.

Na każdym etapie realizacji projektu, a także w okresie 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym projekt został zrealizowany, musisz przechowywać całą dokumentację związaną z otrzymaną dotacją. Urzędy Pracy przyznające dotację mają prawo do kontroli wydatkowania i udokumentowania uzyskanej dotacji.

powrót

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące pozyskiwania środków UE na założenie i rozwój działalności gospodarczej skontaktuj się z profesjonalną firmą doradczą HMD Consulting. Zadaj pytanie